Tisztelt polgártársaim!

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város szennyvízelvezetésének problémáját az 1990-es évek óta igyekszik megoldani, és eddigi tevékenysége e téren sikeresnek bizonyult. A ’90-es évek közepén a főgyűjtő rendszert sikerült jelentős mértékben növelni, a város központi magja bekerült a szennyvízcsatorna-hálózatba.
Viszont Hódmezővásárhely további városrészei küzdenek a szennyvízelvezetés problémájával, aminek megoldása nem halasztható tovább. Ezért Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. decemberében benyújtotta pályázatát a Környezet és Energia Operációs Program - Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására „Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízelvezetése” megnevezéssel. Az első fordulót sikerrel vettük, így nagy erőfeszítéssel indulhatunk neki a beruházás megvalósításának.
A szennyvízelvezetés az egyetlen infrastruktúra, amely még nem épült ki Kishomokon, ezért az itt élő lakosság számára kiemelten fontos a beruházás megvalósítása, hiszen a nem megfelelő szennyvízelvezetés és kezelés egészségügyi kockázatokat hordoz magában. Az egészséges települési környezet létrehozásának elengedhetetlen feltétele, hogy a szikkasztásos szennyvízelhelyezést megszüntessük ezen településrészen és helyette szennyvízgyűjtő és kezelő rendszert alakítsunk ki. Így a város vonzóvá válik a fiatal népesség számára a környezeti feltételek megteremtésével.
A projekt másik fontos megvalósulási helyszíne a városi szennyvíztisztító telep és annak fejlesztése. A meglévő szennyvíztisztító telep 15 évvel ezelőtt épült meg és az akkori műszaki színvonalon kiváló minőséget ért el, elismerésként elnyerte a Lampl Hugó díjat is. Viszont az azóta eltelt időszakban műtárgyai elöregedtek, így a jelenlegi műszaki állapot elavult, a telepről elfolyó szennyvíz minősége nem tud megfelelni a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak, a jogszabályban meghatározott határértékeket nem tudja betartani. Mindezek következményeként a természeti környezet súlyos károsodása mellett, a várost ezen szennyezések környezetvédelmi bírsága is terhelheti, mely az egész lakosságot érinti, így közös érdekünk a fejlesztés megvalósítása.
Hódmezővásárhely mindig szem előtt tartotta a fenntartható fejlődés alaptételeit, miként környezetünk védelme és vizeink jó állapotban tartása a jövő generáció számára nélkülözhetetlen szükséglet. A projekt megvalósulásával egy egészséges, tiszta környezet tudunk teremteni lakosság környezetei biztonságának és környezetei fenntarthatóságának növelésével.


Hódmezővásárhely, 2010. május 20.

Dr. Lázár János
polgármester
Országgyűlési képviselő

 

A projekt bemutatása

Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása

KEOP-7.1.2.0-2008-0295


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 decemberében pályázatot nyújtott be a KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására.

A szennyvízelvezetési és tisztítási program középpontjában a környezetvédelem, valamint az infrastruktúra fejlesztése áll. Manapság elvárható, hogy olyan lakókörnyezetben éljünk, ahol a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldott korszerű technológiák segítségével. A projekt megvalósítása során a talaj és talajvíz további szennyezése megszüntethetővé válik, továbbá a településen javul az élet- és környezetminőség is, valamint a fenntartható fejlődés egyik alappillére a környezetünk védelme és a vizeink jó állapotban tartása is biztosítottá válik.
A projekt célja a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek és a települési környezet állapotjellemzőinek a javítása. Egy egységes, tiszta település létrehozása, a projekt által érintett lakosság – elsősorban a kishomoki lakosság – környezetei biztonságának és környezetei fenntarthatóságának növelése. A központi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztésével a Hódtó-Kistiszai csatorna tehermentesítése valósulna meg. Az összes nitrogén és az ammónia mennyisége csökkenne, a megtisztított víz kémiai (KOI), biológia (BOI) paraméterei javulnának, az iszapkezelési kapacitás növekedne, mellyel környezetünk védelme biztosítottá válna.


Első forduló: A Támogatási Szerződés 2009. július 29-én került megkötésre.

Az első fordulós pályázati anyag sikeres elbírálását követően az Önkormányzat Támogatási Szerződést kötött a Nemzetei Fejlesztési Ügynökség (Támogató) képviseletében eljáró Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával mint közreműködő szervezettel a tervezett beruházás előkészítésére, Kishomok városrész és a szennyvíztisztító telep komplett kiviteli terveinek elkészítésére.

Az előkészítési szakasz összköltsége: nettó 49.326.400 Ft

Elnyert támogatás: nettó 37.021.300 Ft (75,053724%)
Önkormányzati saját forrás: nettó 12.305.100 Ft (24,946276%)

Az előkészítési szakasz a későbbi megvalósításhoz kapcsolódó fontosabb lépései a következők (2009-2010-ben folyamatosan):
• (köz)beszerzések lefolytatása (amire legelőször sor kerül),
• a projektmenedzsment egységének felállítása,
• műszaki tervezés megkezdése, ehhez kapcsolódóan engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése,
• részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése,
• környezeti hatástanulmány készítése,
• a terület előkészítő munkák (előzetes régészeti felmérés, lőszermentesítés elkészítő/feltáró munkái),
• valamint tájékoztatás, a nyilvánosság biztosítása, PR feladatok.

Második forduló:

A projekt második fordulós pályázatának beadása 2011. szeptember 26-án történt meg. Jelenleg az elbírálás, illetve tartalmi ellenőrzés van folyamatban. Sikeres elbírálása és megvalósítása során Hódmezővásárhely szennyvíztisztító telepének technológiai és iszapkezelési fejlesztése, korszerűsítése valósulna meg, valamint Kishomok városrészben megszűnne a szikkasztásos szennyvízelhelyezés és helyette szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer épülne ki.

Tervezett beruházási összköltség: nettó 2.337.461.262,- Ft

Ebből az önkormányzati saját forrás 16,09%: nettó 376.014.116,- Ft

Igényelt támogatás 83,91%: nettó 1.961.447.146,- Ft

A KEOP-1.2.0/2F pályázati program a beruházás nettó összegére nyújt támogatást, míg az ÁFA összegét nem támogatja, ezt az Önkormányzatnak kell előzetesen megfinanszíroznia.

A második fordulós pályázati anyagban a megvalósítható projekt változatok bemutatása történt meg és költség-haszon elemzés alapján a megvalósítandó projektváltozat került kiválasztásra:

Tervezett vegyes rendszerű csatornahálózat leírása

A „vegyes” rendszerű szennyvízhálózat azt jelenti, hogy a gerinchálózat túlnyomórészt gravitációs üzemű, azonban a gravitációs üzemű csatornákhoz képest mélyebben lévő utcák, utcaszakaszok, valamint azokon a területeken ahol a gravitációs hálózat a meglévő közműhelyzet miatt nem fér el, abban az esetben az ingatlanok szennyvizeit házi beemelő szivattyúkkal emelik be a gravitációs hálózatba. A „vegyes” rendszerű gravitációs szennyvízhálózat kialakításánál alapelv volt, hogy a gravitációs csatornák magassági vonalvezetése lehetőség szerint minél magasabb legyen (max. ~3,6 m takarás) a megépíthetőség miatt. A városrész nagyobb részében (kb. 2/3 részében) a tervek alapján megoldható a gravitációs szennyvízelvezetés, azonban a mélyebben fekvő utcákban, valamint a városrész külső utcáiban nyomás alatti rendszer kerül megtervezésre. A tervek alapján a gravitációs szennyvízvezetékek túlnyomórészt az utca közepén kerülnek elhelyezésre. A terület domborzati viszonyai miatt a tervezési területen 2 db átemelő került betervezésre. A befogadó a Hódmezővásárhely kertvárosi részén lévő Pákozdy Ferenc utcai meglévő szennyvízcsatorna. Innen a szennyvíz a Futó Mihály utca – Nagy András utca – Hóvirág utca – Bartók Béla nyomvonalon jut a Városi fürdő területén lévő meglévő szennyvíz végátemelőbe, majd onnan a szennyvíztisztító telepre.

A tervezett szennyvíztisztító telep fejlesztés

Új ciklikus eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia szimultán denitrifikációval és biológiai foszforeltávolítással a meglévő műtárgyak felhasználásával és új műtárgyak építésével: előülepítő műtárgyak, kirothadt iszap tároló medence, csurgalékvíz tároló medence, légfúvó gépház és közbenső átemelő kialakítása a meglévő műtárgyban, a meglévő utóülepítők elbontása, új ciklikus medencék építése, új fertőtlenítő medence építése, új vésztározó építése.

Megtekinthető dokumentumok:
Átnézeti helyszínrajz kishomok
Átnézeti terv szennyvíztisztító telep